Convocatòria junta

 

JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES

El Consell d’Administració de la nostra societat convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària, pel proper dia, dimecres 19 de juny de 2024 a les 19.00 hores en primera convocatòria, o el dia següent, a la mateixa hora, si fos necessari, en segona convocatòria. La reunió tindrà lloc al Centre Social de Les Fonts, carrer Santa Teresa núm. 1, en Les Fonts de Terrassa, amb el compliment dels requisits legals d’assistència i amb el següent ordre del dia:

Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de la gestió social, dels comptes anuals i la proposta d’aplicació de resultats del exercici social de 2023.

Segon.- Delegació d’àmplies facultats al Consell d’Administració, per la formalització dels acords adoptats per la Junta i en el seu cas, per esmenar el errors que possibilitin la inscripció dels acords en el Registre Mercantil.

Tercer.- Torn obert de paraules.

Quart.- Redacció, lectura i aprovació de l’acta de la Junta o designació d’interventors a tal efecte.

 

A partir de la publicació de la convocatòria, els accionistes podran obtenir, de forma immediata i gratuïta, l’entrega o enviament dels comptes anuals.

 

Les Fonts, 12 de març de 2024

El President del Consell d’Administració. Eduard Montserrat

 

 

Mapa del Lloc | comercial@aiguesdelesfonts.com | © 2008 - 2024 Aigues de les Fonts |
  • Iniciar Sessió
  • | CSS | Diseny creat per deivi