Història de Aigües de les Fonts (Recull històric)

El subministrament d'aigua a Les Fonts, esta íntimament relacionada amb l'origen de la població de Les Fonts. El 6 de juny de 1918, es constitueix la societat Ribas i Cia, amb dos únics socis Emili Soler Anglada (batlle de Terrassa 1920-1921) i Josep Ribas Martin (de família comercial e industrial de Terrassa, el seu germà Pere va ser batlle de Terrassa 1924-1925), en uns moments de prosperitat econòmica, ja que eren temps de la Primera Guerra Mundial i el país estava en plena producció de matèries per els països en conflicte. Aquesta societat adquireix les finques anomenades Can Falguera i Can Guitar a l'objecte d'explotació agrícola i industrial.

Ribas i Cia esperava que la nova línea del ferrocarril de Barcelona a Terrassa, transportés mercaderies, però al assabentar-se que el tren elèctric, sols era de passatgers, es va trobar la necessitat de fer replantejaments. En comptes d'utilitzar Can Falguera per a establiments industrials, es va decidir urbanitzar-la i es va transformar en una societat urbanitzadora, i encarregà a l'arquitecte Municipal de Terrassa Melcior Vinyals el projecte de Ciutat-Jardi. El diari terrassenc El Dia  de 22 juliol de 1919 donà la noticia que es vol arranjar  la Masia de Can Falguera per un hotel. L'1 d'agost del mateix any s'inscriu en el llibre d'actes de la Societat "s'acorda començar les obres d'explanació de la Ciutat Jardí de Les Fonts" i el 2 de gener de 1920, enregistrà que "s'acorda donar a la finca de Can Falguera la denominació de Les Fonts, per la gran quantitat de fonts" que existien. El 6 de maig següent s'inaugura l'hotel restaurant de Les Fonts, i a l'agost del mateix any entre en servei l'estació de Les Fonts que permet una molt bona comunicació per tren, desprès que la societat urbanitzadora cedís gratuïtament els terrens i l'edificació.

Eren els anys de fort impuls per el creixement i consolidació de Les Fonts, organitzant actes culturals i esportius per promoure l'urbanització i dedicà un percentatge molt alt de terrenys a zona no vendible, en places, estació de tren, pistes de tenis, àrees esportives, organitzant actes, com les primeres festes majors o la visita que el rei Alfons XIII va fer a Les Fonts el 1924.

Ribas i Cia a fi de donar tots els serveis necessaris a d'urbanització, en els primers temps s'encarregà dels subministraments d'electricitat, telefonia i aigua potable. L'1 d'agost de 1922 cedeix la distribució elèctrica a Riegos y Fuerzas del Ebro SA, mes tard Fecsa, la telefonia amb una centraleta pròpia es mantindrà fins als anys 60 del segle passat.

Subministrament d'aigua a Les Fonts. Orígens.

La Primera noticia que tenim, es l'anàlisi efectuat l'11 d'agost de 1918 a la font de Can Falguera, al costat on hi havien les dues basses de regar, en els terrenys on a l'actualitat estan situades les nostres oficines d'atenció al públic.

L'11 d'abril de 1919 s'estableixen servituds per la Mina de Ca n'Amat i Can Falguera a favor de la societat urbanitzadora Ribas i Cia, Al mateix any inicia els tràmits per creuar amb una canonada la carretera per en aquell moment Km 24.

El 18 d'abril de 1923 l'arquitecte Municipal Melcior Vinyals aixecà planell de la caseta de la bomba d'elevació i dipòsit i el 2 de maig del 1923 d'urbanitzadora obté autorització de la Mancomunitat de Catalunya per a construir el dipòsit abans esmentat (on estan situades actualment les oficines de la companyia). Durant aquells anys Ribas i Cia va donant el servei d'aigua per les necessitats de d'urbanitzadora. Fins que el 1932 es deslliga de la societat matriu i es crea Aigües de Les Fonts SA, l'objecte de l' explotació del negoci de les aigües de Les Fonts, amb un capital de 10.000 pessetes.

En escriptures registrades de venda de finques que provenen de la heretat Can Falguera (Les Fonts) trobem una clàusula que diu:

"...está gravada dicha totalitad con el derecho de minar y hacer pozos para extraer agua en todos los paseos, caminos, calles y plazas del actual y futuro proyecto de urbanización de la referida heredad y ocuparla con toda clase de tuberias cubiertas a favor de Aguas de Les Fonts SA, para el servicio de aguas"

En d'altre escriptura trobem:

"Ribas i Cia cede a Aguas de Les Fonts todas las tuberías, motores, depósitos y demás enseres usados en este momento para el servicio de aguas y cede en exclusiva y se abdica de conceder autorización alguna para minar y atravesar con tuberías conductoras de agua potable las calles, plazas y paseos públicos de la llamada heredad Falguera".

Aquesta societat segueix amb la seva activitat, fins que l'any 1971, el subministrament d'aigua es responsabilitat de la actual Suministro de Agua Potable Les Fonts SA, en mans de la mateixa família fundadora i desprès amb la ampliació del seu accionariat als veïns de Les Fonts i tenin com accionista de referència a Mina Pública d'Aigues de Terrassa, seguin amb la activitat de servei a comunitat i mantenint les arrels del seu origen.

Mapa del Lloc | comercial@aiguesdelesfonts.com | © 2008 - 2024 Aigues de les Fonts |
  • Iniciar Sessió
  • | CSS | Diseny creat per deivi